JeCla Design​

Betaalbaar en Professioneel

Complete webdesign pakketten tegen voordelige tarieven.

Jelle Claessen

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
 2. Deze algemene voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk op onze website en zijn van toepassing op alle aanbiedingen van JeCla Design.
 3. De algemene voorwaarden zijn opgemaakt in de Nederlandse taal.
 4. Door het plaatsen van een bestelling, of het gebruik van een dienst geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
 5. JeCla Design gehoud zich het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 6. JeCla Design garandeert dat de geleverde producten en/of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, en voldoet aan de vermelde specificaties.
 7. JeCla Design heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen zonder waarschuwingen vooraf.

B  Levering

 1. Levering zal plaatsvinden zolang de voorraad strekt, tenzij anders vermeld.
 2. Alle op internet vermelde leveringstijden zijn indicatief, aan de genoemde termijnen kunnen dus geen rechten worden ontleend.
 3. Bij door ons gehoste websites, kunnen wij de up-time niet garanderen, net als de eventuele down-time.  Hiervoor zijn wij zelf niet aansprakelijk.
 4. Backups dienen gemaakt te worden door de afnemer zelf.  JeCla Design is hiervoor niet aansprakelijk.

C  Prijzen

 1. Prijzen zullen tijdens de looptijd van de overeenkomst niet verhoogd worden, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken, of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.  Voor deze druk-en zetfouten wordt geen aansprakelijk aanvaard.
 3. Alle prijzen op de site en andere communicatie zijn in Euro’s.
 4. Prijzen zijn exclusief BTW, aangezien JeCla Design onderworpen is aan de kleine belastingplicht voor BTW

D  Herroepingsrecht

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren indien het product ongebruikt is. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan JeCla Design heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij JeCla Design. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt JeCla Design er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 2. Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals abonnementen van de door JeCla Design aangeboden (netwerk)operators. Op laatst genoemde diensten, waarbij JeCla Design slechts als tussenpersoon optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde (netwerk)operators van toepassing zijn.
 3. Het herroepingrecht geldt niet voor: diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen, goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiele markt, waarop de leverancier geen invloed heeft, goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

E  Gegevensbeheer

 1. Indien u een bestelling plaatst of een dienst aanvraagt bij JeCla Design, worden uw gegevens opgenomen in ons klantenbestand.
 2. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden.
 3. JeCla Design respecteert de privacy van onze gebruikers en bezoekers.
 4. In sommige gevallen maken wij gebruik van een mailinglijst.  Elke mailing bevat instructies om uzelf te verwijderen van deze lijst.

F Garantiebepalingen

 1. JeCla Design staat er voor dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst.  
 2. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd of deugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan JeCla Design deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan ons schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 3. De garantie geldt niet indien:

*  De afnemer jegens JeCla Design in gebreke is.
*  De afnemer de geleverde goederen en/of diensten zelf heeft gerepareerd of bewerkt,  of        door derden heeft laten reparerenof bewerken.
*  De geleverde zaken en/of diensten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of          werden gebruikt in tegenstrijding van de aanwijzingen van JeCla Design of de leverancier     ( Handleiding ) 

F Aanbiedingen 

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de koper, behoud JeCla Design zich het recht voor de aanbieding binnen een termijn van drie werkdagen na ontvangst van die aanbieding te herroepen of daarvan af te wijken.  De klant heeft in dit geval het recht om volledig kostenloos van deze overeenkomst af te zien.
 3. Mondelinge overeenkomsten zijn pas definitief nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen of verlengingen.
 5. Speciale aanbiedingen en/of producten zijn niet compatibel met kortingen en/of kortingscodes, tenzij anders aangegeven.

G  Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst tussen JeCla Design en de klant is pas definitief nadat een bestelling door JeCla Design op haalbaarheid is gecontroleerd en schrijftelijk werd bevestigd.
 2. JeCla Design gehoud zich het recht voor zonder opgave van reden bestellingen en/of opdrachten te weigeren.

H  Afbeeldingen en specificaties 

 1. Alle afbeeldingen en gegevens betreffende specificaties van producten en/of diensten zijn bij benadering en/of indicatief.  Deze kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 2. Alle gegevens op de website en andere publicaties zijn en blijven eigendom van JeCla Design.

I  Overmacht

 1. JeCla Design is niet aansprakelijk indien de overeenkomst niet kan worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsook elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te kom en.  
 3. Storingen waar wij zelf geen controle op hebben ( oa: storing van internet, storing van elektriciteit, storing in mail verkeer, … ) 
 4. Ook de vertraging en/of wanprestaties van onze toeleveranciers en/of fabrikanten behoort tot overmacht.
 5. In geen geval is JeCla Design enige boete en/of schadevergoeding verschuldigd in geval van overmacht.

J  Algemene aansprakelijkheid

 1. In geen geval is JeCla Design aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik van diensten en /of producten.  Lees voor het gebruik de aanwijzigingen op de verpakking, handleiding of raadpleeg de website.

Privacy Policy

A  Waarborgen van de privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers, gebruikers en klanten van JeCla Design is belangrijk voor ons.  Daarom beschrijven wij in onze privacy policy hoe en welke informatie we verzamelen, en hoe we deze informatie gebruiken en behandelen.

B  Verlenen van toestemming

Door gebruik te maken van de informatie, diensten en producten van JeCla Desin, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

C  Vragen en/of opmerkingen

Indien u meer informatie wilt ontvangen of vragen of opmerkingen heeft ivm onze privacy policy , kunt u ons hierover bereiken via mail op onderstaand mail adres:
info@jecladesign.be

D  Website gedrag monitoren

JeCla Design maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe de bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s bezocht worden.  Dit is een gebruikelijke manier van werken, waardoor wij een inzicht krijgen over de gebruikservaring van de bezoeker.  Hier kunnen wij dan de kwaliteit van onze site aanpassen om zo een maximaal gebruiksgemak te bekomen.

E  Cookies

JeCla Design plaats cookies bij de bezoeker.  Dit is nodig om de informatie te verzamelen die in het vorige punt beschreven worden.

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen.  Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van de door u gekozen browser.  Meer informatie hierover kunt u vinden bij de aanbieder van uw browser.  

Het is mogelijk dat derde partijen op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een dienst van derde partijen.  Deze partijen kunnen in sommige gevallen ook cookies plaatsen bij de bezoeker.  Deze cookies zijn niet door JeCla Design te beïnvloeden

F  Privacy Policy van adverteerders en/of derde partijen

Voor meer informatie over de privacy policy van de derde partijen waarmee wij eventueel mee samen werken, kunt u terecht op de website van deze respectievelijke partijen.   JeCla Design kan op geen enkel geval invloed uitoefenen op de voorwaarden van deze policy.  Ze vallen buiten het bereik van onze Privacy policy